Kasaid İlk Adım, Yerelde Kadın

Genel Amaçları:
Kadınların siyaset hayatına etkin katılımlarını gerçekleştirerek sosyal ve kültürel alanda gelişmelerini, çağdaş ve toplumun eşit birer bireyi olmalarını sağlamak; hukuksal anlamda kadınların erkeklerle eşit derecede seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu gerçeğinin mevcut durumda hayata geçirilmesinin sağlanması ve kadınların bu alanlarda bilinçlendirilmesi

Projenin Özel Amaçları;
Kadınların siyasette etkin bir biçimde yer alabilmeleri için eğitimlerinin gerçekleşmesi; Özgüvene sahip, siyaset ve yönetim alanlarına kadınlar açısından bakabilen, kadın sorunlarına çözüm arayışı içinde olan geniş bir kadın aday havuzu için gerekli temellerin atılması; proje katılımcılarının oluşturacağı yerel ağlar sayesinde bilgi ve deneyimin paylaşılması için ortam yaratılması; Kadınların siyaset alanında farkındalıklarının artırılması için siyasi mekanizmalara etkin katılımlarını sağlamak; Toplumun yarısını oluşturan kadın nüfusunun ulusal ve yerel temsil kurumlarında yüzde beşlerde temsil edildiği gerçeğine karşılık; orta ve uzun vadede, yerel temsil kurumlarında en az yüzde 30 civarında kadının temsilci bulunmasını sağlamak; Kadınların kendilerini erkeklerin gerisinde gördükleri alanlarda cesaret ve özgüven kazandırılmaları ; Toplumda, siyasetin, erkeklere ilişkin bir faaliyet olduğu önyargısının önüne geçilmesi

Proje, programın “kadınların ekonomik ve siyasal haklara tam erişiminin ve bu haklardan yararlanmalarının yaygınlaştırılması” önceliğine uygunluk göstermektedir. Çünkü yerel politika düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet eşitliği yaklaşımının teşvik edilmesi ve izlenmesi amaçlı olarak bölgedeki yerel yönetim seçimlerinde aday olan ve aday olmayı planlayan 90 kadına ulaşılacaktır. Teşvik amaçlı, seminerler düzenlenecek ve belediye başkanları konuşmacı olacaktır. Hem yerel hem de ulusal düzeyde siyasal karar mekanizmalarında kadınların yeterli düzeyde temsil edilmemesinin nedenleri, bu sorunların ne şekilde aşılacağı konularında verilecek eğitimler verilecektir. Kadınların siyasette yer alamamasının en büyük nedeni çekingenlik ve bilgisizliktir. Etkin katılımın sağlanması amacıyla kadınların belediyecilik, şehir plancılığı, yasal mevzuat, geleneksel roller ve cinsiyet eşitliği, medya iletişimi, kadın ve siyaset, seçim kampanya yönetimi, kota uygulamaları bilgilendirilmesi ve aktiviteler sayesinde deneyim kazanmaları sağlanacaktır.

Proje, programın, “ücretsiz aile işçiliği, ev işlerinde çalışan kadın vb. konularda dâhil olmak üzere kadınların istihdama ulaşımı” önceliğine uygunluk göstermektedir. Çünkü siyaset vb konularda kadınlara girişimcilik ruhu aşılayacak eğitimler verilecektir. Proje kapsamında, eğitime alınacak 90 kadının Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, milletvekili olmak için gerekli donanım ve özgüveni kazanmaları için adımlar atılmış olacaktır.

EĞİTİM KONULARI
1.Türk siyaset tarihi
2.Kadın hareketinin geçmişi
3.Cinsiyet eşitliği
—Toplumsal roller
—Siyasette kadın
—Pozitif ayrımcılık
—Kota uygulamaları
4.Siyasi partiler kanunu- seçim mevzuatı
5.Yerel yönetim mevzuatı
6.Yerel yönetim politikaları
—Kentleşme
—İmar planları
—Çevre koruma
—Kültür ve tabiat varlıklarını koruma
—Kent konseyi
7. Medya iletişim
—Televizyon gazete
8. Sivil Toplum Örgüleri ile ilişkiler
9. Proje yönetimi, planlama
10. Seçim kampanya yönetimi
11. Hitabet- Beden dili
12. Belediye kaynaklar (bütçe)
13. AB yolunda mevzuattaki değişimler
14. Kent tarihi Antik Çağdan Günümüze