• Katılım Öncesi Sürecte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi, STK Hibe Programı

  İlk Adım, Yerelde Kadın Projesi

İlk Adım, Yerelde Kadın Projesi

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

Bu belge, Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği

Proje Ofisi :  Hafta sok. 12/4, 06700, GOP / ANKARA
Tel : + 90 312 446 76 48
Faks : + 90 312 446 76 48
E-mail : info@kasaid.org
Web : www.kasaid.org

Eğitimler

 • Çankaya Belediyesi’nde staj
 • Belediye Başkanları ile atölye çalışması “Kent Deneyimleri”
 • Kadın adaylar kendi aralarında bir belediye meclisi oluşturacaklardır
 • Dernek bünyesinde, yerel yönetim çalışmaları için bir birim kurulması

Projemizin Amacı ve Kapsamı

Ülkemiz kadınları 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına erişmiş olsalar da, ülkemiz karar mekanizmalarında kadın oranı açısından dünyanın en düşük ülkeleri seviyesindedir. Özellikle yerel yönetimlerde bu durum daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır.

1999 yılında belediye başkanlığı düzeyinde bu oran % 0,56; belediye meclisi üyeliği düzeyinde % 1,59; il genel meclisi düzeyinde ise % 1,41 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında ise belediye başkanlığı düzeyinde bu oran % 0,56; belediye meclisi üyeliği düzeyinde % 2,42; il genel meclisi düzeyinde ise % 1,8 olarak gerçekleşmiştir.

1999 yılında toplam 3215 belediye başkanının; 2004 yılında da toplam 3225 belediye başkanının 18’i kadındır.
Yukarıda belirtilen rakamlar yalnızca yasaların değil, zihniyetin de değişmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İlk Adım, Yerelde Kadın” projesi, bu değişime katkı sağlamak; kadınların siyasal mekanizmalarda ve özellikle doğrudan etkili olabilecekleri yerel yönetimlerde sayılarını arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Projenin amacı; kadınların siyaset hayatına etkin katılımlarının, sosyal ve kültürel alanda gelişmelerinin, çağdaş ve toplumun eşit birer bireyi olmalarının sağlanması ayrıca hukuksal anlamda kadınların erkeklerle eşit derecede seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu gerçeğinin yaşama geçirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin Hedef Grubu

Yerel seçimlerde aday olan ya da aday olmayı planlayan kadınlardır. İlk etapta 90 kadına eğitimler verilecektir. Eğitimler 3 oturumda yapılacak, her bir oturumda 30 kadın aday eğitilecektir.

Proje Başlıkları

1. Eğitimler

1.Türk siyaset tarihi
2.Kadın hareketinin geçmişi
3.Cinsiyet eşitliği

— Toplumsal roller
— Siyasette kadın
— Pozitif ayrımcılık
— Kota uygulamaları

4.Siyasi partiler kanunu- seçim mevzuatı
5.Yerel yönetim mevzuatı
6.Yerel yönetim politikaları

— Kentleşme
— İmar planları
— Çevre koruma
— Kültür ve tabiat varlıklarını koruma
— Kent konseyi

7. Medya iletişim

— Televizyon gazete

8. Sivil Toplum Örgüleri ile ilişkiler
9. Proje yönetimi, planlama
10. Seçim kampanya yönetimi
11. Hitabet- Beden dili
12. Belediye kaynaklar (bütçe)
13. AB yolunda mevzuattaki değişimler
14. Kent tarihi (antik çağdan günümüze)

2. Çankaya Belediyesi’nde Staj

Her grup eğitimini tamamladıktan sonra sırayla Çankaya Belediyesi’nde staj yapacaktır. Eğitim aldıkları konuların birebir nasıl hayata geçirildiğini gözlemleme fırsatı elde edeceklerdir. Belediye meclis toplantılarına katılacaklar ve belediye çalışmalarını yerinde gözlem şansı elde edeceklerdir.

3. Belediye Başkanları ile atölye çalışması “Kent Deneyimleri”

Kent Deneyimleri adı altında, belediye başkanlarının konuşmacı olarak katıldığı seminerler düzenlenecektir. Konuşmacı olarak katılacak eski belediye başkanları;

 • Celal Doğan (Sanayi ve Kent konusunda)
 • Murat Karayalçın (Konut ve Kent )
 • Gürbüz Çapan (Konut ve Kent)
 • Şebnem Tabak (Kadın ve Yerel Yönetim)
 • Neriman Köse (Kadın ve Yerel Yönetim)

olacaktır. Bilgilendirme seminerleri proje süresince eğitimler tamamlandıktan sonra, her gruba verilecektir.

4. Kadın adaylar kendi aralarında bir belediye meclisi oluşturacaklardır .

Eğitimleri tamamlanan 3 grup, daha sonra kendi aralarında, öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalamak amacıyla sanal bir meclis oluşturacaklardır. Kendi aralarında yönetim ve uygulama birimleri oluşturacak, potansiyel sorunlara potansiyel çözümler üreteceklerdir.

5. Dernek bünyesinde, yerel yönetim çalışmaları için bir birim kurulması.

Kadın adayların adaylık süreçlerinde onlara ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlayacak bir birim kurulacaktır. Kadın adayların ihtiyaç duyduklarında arayacakları bu birim, kadınları adaylık süreçlerinde yönlendirecektir. Onlara hem basın, iletişim hem de mevzuat konusunda destek sağlayacaktır.